Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
egzamin - zarezerwuj termin przez internet
Zarezerwuj
Szanowni Państwo, informujemy, że dn. 16.08.2024 dord będzie nieczynny .  

Kłodzko

Zmień oddział
ul. Warty 19, 57-300 Kłodzko
Referat Obsługi Klienta
(74) 867-40-24
klodzko@dord.dolnyslask.pl
PN - PT 08:30 - 15:30

WARUNKI DOPUSZCZENIA POJAZDU OSK DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO.

INFORMACJA

 dotycząca pojazdów OSK udostępnianych do przeprowadzenia egzaminu
państwowego na prawo jazdy

Możliwość użycia pojazdów OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW (OSK) do przeprowadzenia egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B, uzależnione jest od spełnienia poniższych warunków:

1.  Złożenie wniosku o przeprowadzenie egzaminu praktycznego pojazdem OSK oraz dołączenie oświadczenia OSK o wyrażeniu zgody na udział wskazanego pojazdu tego ośrodka w części praktycznej egzaminu państwowego.

  • Osoba zapisująca się na egzamin praktyczny, chcąca zdawać na pojeździe OSK składa w/w wniosek i dołącza w/w oświadczenie nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu,
  • OSK może odmówić udostępnienia swojego pojazdu do egzaminu, lecz nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem. W przypadku uchybienia tego terminu i nieudostępnienia pojazdu przez OSK, koszt egzaminu ponosi OSK.

2. Wyposażenie pojazdu OSK w urządzenie rejestrujące przebieg egzaminu, spełniające poniższe warunki:

  • (KONSTRUKCJA)

Urządzenie rejestrujące powinno być tak zamontowane, aby podczas egzaminu nie istniała możliwość wpływu na rejestrację i zapis obrazu i dźwięku. Przykładowe rozwiązania: brak dostępu do urządzenia, uniemożliwienie wyłączenia urządzenia, uniemożliwienie wyjęcia karty, zabezpieczenie przed odłączeniem zasilania urządzenia, itp.

  • (ZASILANIE)

Urządzenie rejestrujące powinno być stale i stabilnie zasilane i nie może się wyłączać samoczynnie podczas egzaminu np. w sytuacji kiedy silnik pojazdu niespodziewanie  zgaśnie i nastąpi chwilowy zanik lub spadek napięcia. Również kontrolowane wyłączenie silnika, czy zapłonu nie może powodować wyłączenia urządzenia. Podtrzymanie pracy urządzenia powinno zapewnić rejestrację i zapis do momentu, aż egzaminator i osoba egzaminowana opuszczą pojazd po egzaminie (omawianie przebiegu egzaminu przez egzaminatora, wypełnienie arkusza przebiegu egzaminu i wręczenie go osobie egzaminowanej trwa kilka do kilkunastu minut).

  • (CIĄGŁOŚĆ I CHARAKTERYSTYKA ZAPISU)

Urządzenie musi rejestrować przebieg egzaminu w sposób ciągły, bez przerw w nagrywaniu. Zapis powinien być włączony już w momencie, kiedy osoba egzaminowana i egzaminator wsiadają do pojazdu i powinien trwać aż do momentu jego opuszczenia po egzaminie. Nie zalecane jest włączanie czujnika ruchu, jeśli urządzenie jest w niego wyposażone, gdyż może to spowodować wyłączenie nagrywania podczas np. zatrzymania przed sygnalizacją świetlną lub z innych powodów unieruchomienia pojazdu. Urządzenie powinno rejestrować równolegle obraz widoczny do przodu przez przednią szybę pojazdu egzaminacyjnego (kamera o kącie widzenia 45° lub więcej) oraz dźwięk z wnętrza pojazdu. Monitor urządzenia musi zapewniać egzaminatorowi podgląd obrazu rejestrowanego oraz powinna być wyświetlana data egzaminu i godzina jego przeprowadzania oraz kontrolka sygnalizująca, że urządzenie działa poprawnie i egzamin jest nagrywany.

  • (FORMAT ZAPISU)

Plik z nagraniem powinien być zapisany w powszechnie stosowanym formacie zapisu i odczytu danych, możliwym do odtworzenia bez specjalistycznego oprogramowania i sprzętu. Otwarcie pliku i odtworzenie nagrania powinno być możliwe z wykorzystaniem ogólnie dostępnych, systemowych odtwarzaczy multimedialnych.

Bezpośrednio po zakończonym egzaminie egzaminator osobiście przekazuje nośnik z nagraniem przebiegu egzaminu do Działu Obsługi Klienta, w celu jego archiwizacji. Plik cyfrowy zostanie przeniesiony z nośnika używanego w pojeździe OSK do urządzenia będącego w dyspozycji WORD. Po zabezpieczeniu nagrania nośnik zostanie zwrócony dla osoby reprezentującej OSK.

3. Spełnienie ogólnych warunków technicznych oraz posiadanie niezbędnego wyposażenia – obowiązujących dla pojazdu egzaminacyjnego.

 UWAGA:

Niespełnienie wszystkich warunków, o których mowa powyżej będzie skutkowało odmową przeprowadzenia egzaminu – w związku z uznaniem, że nie został udostępniony pojazd OSK. Koszt zaplanowanego i nieprzeprowadzonego egzaminu pokrywa OSK, jako dysponent pojazdu.