Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
egzamin - zarezerwuj termin przez internet
Zarezerwuj
Szanowni Państwo, informujemy, że dn. 16.08.2024 dord będzie nieczynny .  

Oleśnica

Zmień oddział
ul. Wrocławska 30b, 56-400 Oleśnica
Referat Obsługi Klienta
531 909 105
olesnica@dord.dolnyslask.pl
PN - PT, 8:00 - 15:50
Oddział Terenowy przeprowadza egzaminy praktyczne w zakresie kategorii prawa jazdy: "B, B1"oraz teoretyczne w zakresie kategorii "A, A1, A2, AM, B, B1"

Egzamin pojazdem OSK

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o Kierujących pojazdami, praktyczna część egzaminu państwowego, na wniosek i koszt osoby egzaminowanej może być prowadzona wskazanym pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby.

Osoba egzaminowana, składająca wniosek o przeprowadzenie praktycznej części egzaminu państwowego na prawo jazdy, dołącza oświadczenie ośrodka szkolenia kierowców o wyrażeniu zgody na udział pojazdu tego ośrodka w części praktycznej egzaminu państwowego.

Dodatkowo, jeżeli egzamin ma być przeprowadzony pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, który przeprowadził jedynie szkolenie uzupełniające, należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię lub wydruk wypełnionej karty przeprowadzonych zajęć części praktycznej szkolenia uzupełniającego.

Oświadczenie winno zawierać:

  • Nazwę OSK (pieczęć nagłówkowa),
  • Imię i nazwisko osoby egzaminowanej,
  • Numer ewidencyjny OSK,
  • Nr rejestracyjny pojazdu,
  • Markę pojazdu,
  • Podpis osoby uprawnionej do wystawiania oświadczenia,
  • Telefon kontaktowy do OSK.

Ośrodek szkolenia kierowców, który złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział pojazdu tego ośrodka w części praktycznej egzaminu państwowego, może odmówić udostępnienia pojazdu oraz zawiadomić (w formie pisemnej) o tej odmowie osobę egzaminowaną i wojewódzki ośrodek ruchu drogowego nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu praktycznego.

Jeżeli ośrodek szkolenia kierowców, którego pojazdem miała być przeprowadzona część praktyczna egzaminu państwowego, nie udostępnił tego pojazdu w wyznaczonym terminie egzaminu i nie zawiadomił o odmowie udostępnienia pojazdu w terminie 5 dni przed wyznaczonym terminem, dodatkowy koszt przeprowadzenia tej części egzaminu pojazdem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego jest pokrywany przez ten ośrodek szkolenia kierowców.

Zaleca się dostarczenie pojazdu na egzamin około 15 minut przed wyznaczoną godziną.

Pojazdy egzaminacyjne na kategorie inne niż B, wjeżdżają na plac manewrowy od strony ulicy Ziębickiej.

Pojazdy egzaminacyjne na kategorie B mogą wjeżdżać na plac manewrowy od strony ulicy Łagiewnickiej lub od strony ulicy Ziębickiej (zgłaszając przyjazd w biurze obsługi klienta w celu odblokowania wjazdu na plac manewrowy).

Pojazdy udostępniane na egzamin przez ośrodek szkolenia kierowców winny być przystosowane do egzaminowania. Posiadać aktualne potwierdzenie w formie papierowej przeglądu technicznego (w przypadku braku miejsca w dowodzie rejestracyjnym) oraz ubezpieczenia (polisa) w zakresie OC i NW, ponadto dowód rejestracyjny. Dokumenty powyższe powinny być dostępne w podstawionym pojeździe w widocznym miejscu celem weryfikacji przez egzaminatora.

Pojazd powinien być wyposażony w minimum jedną kamerę skierowaną do przodu pojazdu - rejestrującą drogę, opcjonalnie dopuszcza się jedną kamerę z doświetleniem -  rejestrującą wnętrze pojazdu (kursanta) oraz kamerę skierowaną do tyłu pojazdu. Wymagana jest rejestracja dźwięku bez zakłóceń pochodzących z zewnątrz pojazdu (sugerowane dwa mikrofony o różnej czułości).

Urządzenie służące do zapisu obrazu i dźwięku egzaminu praktycznego powinno być zabezpieczone kluczem przed dostępem osób nieuprawnionych oraz pozwalać na przekazanie nośnika z zapisem egzaminu bezpośrednio po egzaminie. Archiwizacja nagrań z przebiegu egzaminu wymagać będzie od DORD-u tymczasowego zabezpieczenia pojazdu należącego do ośrodka szkolenia kierowców na czas potrzebny do jej przeprowadzenia. W celu sprawnego jej przeprowadzenia, OSK udostępniający pojazd powinien wcześniej uzgodnić lub dostarczyć do DORD niezbędne oprogramowanie do archiwizacji (sterowniki, kodeki, aplikacje, itp.).

Brak zapisu przebiegu egzaminu skutkować będzie powtórzeniem egzaminu na koszt ośrodka szkolenia kierowców udostępniającego pojazd z urządzeniem rejestrującym.

Egzaminator nie przeprowadzi egzaminu państwowego jeżeli stwierdzi awarię pojazdu, brak wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów w zakresie przeglądów technicznych, dowodu ubezpieczenia w zakresie OC i NW lub nieprzystosowania pojazdu do egzaminowania. W takich przypadkach egzaminator wpisze na liście osób zakwalifikowanych na egzamin/profilu kandydata na kierowcę dla tej osoby, literę X – koszt egzaminu ponosi osoba przystępująca do egzaminu.

Osoba dostarczająca pojazd, którym ma być przeprowadzony egzamin w obecności upoważnionego pracownika DORD włącza przed egzaminem urządzenie rejestrujące przebieg egzaminu.

Ośrodek szkolenia kierowców odbiera pojazd niezwłocznie po zakończonym egzaminie. W przypadku kategorii B po przekazaniu zapisu egzaminu.

Ustalenia niniejsze mogą ulec zmianie w przypadku określenia, przez ministra właściwego do spraw transportu, organizacji i sposobu przeprowadzania egzaminu państwowego oraz wzorów stosowanych dokumentów.

Wzór zgłoszenia