Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
egzamin - zarezerwuj termin przez internet
Zarezerwuj
Szanowni Państwo, informujemy, że dn. 16.08.2024 dord będzie nieczynny .  

Oława

Zmień oddział
ul. Różana 8, 55-200 Oława
Sekretariat
530 808 711
olawa@dord.dolnyslask.pl
PN - PT, 8:00 - 15:50
Oddział Terenowy przeprowadza egzaminy praktyczne w zakresie kategorii prawa jazdy "B, B1" oraz teoretyczne w zakresie kategorii "A, A1, A2, AM, B, B1"

Informacje

PRZED EGZAMINEM ...

WAŻNE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRAWO JAZDY:

Przed przystąpieniem do szkolenia należy złożyć, we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania starostwie / prezydentowi miasta (wydziale komunikacji tego urzędu), następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia;
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
 • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
 • zgodę rodziców- jeżeli jest wymagana;
 • kserokopię posiadanego prawa jazdy - jeżeli posiada.

Na podstawie ww. dokumentów właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w terminie nieprzekraczającym dwóch dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę (PKK) oraz wydaje osobie jego numer identyfikujący PKK.

 • Po zakończeniu szkolenia w OSK i wniesieniu opłaty za egzamin - DORD wyznaczy termin egzaminu po udostępnieniu przez kandydata na kierowcę swojego numeru identyfikującego profil oraz PESEL.
 • Osoba może przystąpić również do części teoretycznej egzaminu państwowego w DORD przed rozpoczęciem szkolenia w OSK, w sytuacji tej po uzyskanym wyniku pozytywnym odbywa w OSK wyłącznie część praktyczną kursu.
 • Osoba zapisana na egzamin poprzez biuro obsługi klienta w DORD otrzymuje zaświadczenie, w którym zapisane są jej dane osobowe, data i godzina egzaminu oraz kategoria prawa jazdy, o którą się ubiega. Na odwrocie zaświadczenia znajduje się klauzula informacyjna o treści przedstawionej poniżej. Natomiast, jeśli osoba zapisała się na egzamin za pośrednictwem portalu Info-Car, otrzymuje potwierdzenie o terminie wyznaczonego egzaminu drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy.
 • Jeżeli dostępne są wolne miejsca osoba może zapisać się na egzamin w tym samym dniu. DORD dopuszcza również możliwość przystąpienia do egzaminu w tym samym dniu, w przypadku niepowodzenia na egzaminie.
 • Na pisemny wniosek osoby egzaminowanej pracownik działu obsługi klienta DORD zwalnia profil kandydata na kierowcę (PKK) w celu umożliwienia jego pobrania przez inny ośrodek egzaminowania.
 • Zaleca się przyjść na egzamin ok. 5 minut przed wyznaczoną godziną. Egzaminy teoretyczne prowadzone są w sali egzaminacyjnej nr A 102 znajdującej się na pierwszym piętrze – część "A" budynku. Osoby przystępujące do egzaminu praktycznego oczekują na jego rozpoczęcie w poczekalni dla osób oczekujących na egzamin praktyczny – na parterze, przejście korytarzem wzdłuż budynku, z Biura Obsługi Klientów do części budynku "B" (poczekalnia zlokalizowana bliżej placu manewrowego).
 • Osoba egzaminowana rozpoczyna część praktyczną egzaminu o wyznaczonej godzinie wskazanej w zaświadczeniu. Może jednak zostać wylosowana do egzaminu z opóźnieniem nie większym niż 15 minut, jeżeli wcześniejszy egzamin przedłuży się ze względu na warunki pogodowe lub nietypowe sytuacje drogowe. Osoby niesłyszące lub słabo słyszące proszone są o zgłoszenie tego faktu koordynatorowi przed wyznaczoną godziną egzaminu.
 • Egzaminator nie przeprowadza egzaminu w sytuacjach określonych w 
  § 15 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, w tym jeżeli osoba zgłaszająca się na egzamin nie spełnia warunków wynikających z wpisanych w orzeczeniu lekarskim kodów ograniczeń w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami ze względu na stan zdrowia.
 • Na wniosek osoby składającej egzamin, będącej osobą uprawnioną w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, DORD z dniem 1 października 2018 roku, zapewnia nieodpłatną pomoc tłumacza języka migowego lub systemu językowo-migowego podczas egzaminu na prawo jazdy, z wyłączeniem części teoretycznej przeprowadzanej w formie testów z pytaniami generowanymi w czasie rzeczywistym za pomocą techniki informatycznej. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z nieodpłatnej pomocy tłumacza języka migowego lub systemu językowo-migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 7 dni roboczych przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Zgłoszenie winno zawierać:

 • Imię i nazwisko osoby egzaminowanej,
 • Datę egzaminu.
 • Godzinę egzaminu.
 • Kategoria prawa jazdy.
 • Podpis osoby zgłaszającej.

Telefon kontaktowy. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia w terminie zgłoszonym przez osobę przystępującą do egzaminu, DORD zawiadamia, wraz z uzasadnieniem osobę, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia.

WZÓR ZGŁOSZENIA

Osoby, które rozpoczęły szkolenie w OSK przed 19.01.2013 r., bądź uzyskały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przed 19.01.2013 r. zgłaszają się  do odpowiedniego Starostwa celem wygenerowania profilu kandydata na kierowcę.

Z wyznaczonego terminu egzaminu można zrezygnować w formie pisemnej, najpóźniej 2 dni przed planowanym egzaminem, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu tego terminu. Osoba występująca o odwołanie egzaminu z przyczyn losowych, do podania załącza dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego. Dopuszcza się złożenie skanu podania i załączników na adres e-mail – sekretariat@dord.dolnyslask.pl. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o zwrot opłaty jej wysokość zostanie pomniejszona o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej niż o 10% - Podstawa prawna - rozporządzenie MTBiGM z dnia 16 stycznia 2013 r. - w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatorów.

Klauzula informacyjna dla osoby przystępującej do egzaminu na prawo jazdy:

 1. Podane w oświadczeniu, profilu kandydata na kierowcę (PKK) lub w profilu kierowcy zawodowego (PKZ) oraz formularzach dane osobowe będą przetwarzane i chronione przez administratora danych - Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Łagiewnicka 12 50-512 Wrocław, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.

 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. w celu zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu na prawo jazdy/testu kwalifikacyjnego.

 3. Dane osobowe nie będą udostępnione podmiotom innym niż upoważnionym z mocy prawa.

 4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji usługi i archiwizowane w przypadkach wystąpienia takiego obowiązku prawnego.

 5. Każda osoba ma prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 05.01.2011 r. o Kierujących pojazdami, ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 06.09.2001 r. o Transporcie drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw. Odmowa ich podania może skutkować brakiem realizacji usługi.

 7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@dolnyslask.pl

 8. Zaleca się przyjść na egzamin/test ok. 5 minut przed wyznaczoną godziną. Osoby przystępujące do egzaminu teoretycznego/testu kwalifikacyjnego oczekują na jego rozpoczęcie przed salą egzaminacyjną egzaminu teoretycznego, natomiast osoby przystępujące do egzaminu praktycznego oczekują na jego rozpoczęcie w poczekalni dla osób oczekujących na egzamin praktyczny.

 9. Część praktyczna egzaminu rozpoczyna się o wyznaczonej godzinie wskazanej w zaświadczeniu.  Egzamin może rozpocząć się z opóźnieniem jednak nie większym niż 15 minut, jeżeli wcześniejszy egzamin przedłuży się ze względu na warunki pogodowe lub inne nietypowe sytuacje. Osoby niesłyszące lub słabo słyszące proszone są o zgłoszenie tego faktu koordynatorowi lub w biurze obsługi klienta przed wyznaczoną godziną egzaminu.

10. Rezygnacja z udziału w egzaminie/teście bez ponoszenia dodatkowych kosztów przy zmianie terminu egzaminu, może zostać dokonana w formie pisemnej (dopuszcza się przesyłanie powyższej informacji środkami komunikacji elektronicznej), nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem/testem.

11. W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu terminu, o którym mowa w punkcie 10.

 12. Egzaminator nie przeprowadza egzaminu w sytuacjach określonych w rozporządzeniu MI w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (…), między innymi w przypadku, gdy osoba zgłaszająca się na egzamin praktyczny nie spełnia warunków wynikających z wpisanych w orzeczeniu lekarskim kodów ograniczeń w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami.

13. Zgodnie z rozporządzeniem MI w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (...) oraz w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy osoba zgłaszająca się na egzamin zobowiązana jest okazać jeden z wymaganych przepisami prawa ważny dokument potwierdzający jej tożsamość; w przypadku dokumentu elektronicznego dla obywatela polskiego - mObywatel, a dla obywatela ukraińskiego - Diia.pl musi być on zaktualizowany na dzień egzaminu.

14. Osoba przystępująca do egzaminu na pojeździe OSK, zobowiązana jest podstawić pojazd
na wyznaczone miejsce przez DORD na minimum 15 minut przed wyznaczona godziną egzaminu praktycznego.

OPŁATA SKARBOWA A PEŁNOMOCNICTWO!

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o Opłacie skarbowej, złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawie z zakresu administracji publicznej, podlega opłacie skarbowej.

Wobec powyższego w przypadku braku dowodu uiszczenia w/w opłaty, skutkować to będzie przesłaniem informacji o nieuiszczeniu opłaty skarbowej, w trybie powołanej ustawy. Ponadto informuję, iż zgodnie z treścią ww. ustawy obowiązek uiszczenia opłaty ciąży solidarnie na mocodawcy i pełnomocniku.

Opłatę skarbową należną Gminie Wrocław można uiszczać:

 • bezgotówkowo na rachunek bankowy Gminy Wrocław
 • w kasach Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • u inkasenta

Opłata wynosi 17 zł, a w tytule trzeba wpisać: 

Tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w sprawie…

POJAZD NA KAT B1 - WYMAGANIA

Szanowni Państwo.
Zgodnie z ustawą o Kierujących pojazdami pojazdy wykorzystywane do prowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi powinny spełniać wymagania, o których mowa w art. 24.

Art. 24. Nauka jazdy jest prowadzona:

1) Pojazdem:

a) odpowiadającym wymaganiom określonym dla danej kategorii prawa jazdy lub dla pozwolenia na kierowanie tramwajem,

b) oznakowanym kwadratową tablicą barwy niebieskiej z białą literą "L",

c) przystosowanym do nauki jazdy, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

d) posiadającym adnotację w dowodzie rejestracyjnym o spełnieniu wymagań, o których mowa w lit. a-c, dokonywaną przez odpowiedni organ, na podstawie pozytywnego wyniku badania technicznego przeprowadzonego przez stację kontroli pojazdów, o której mowa w art. 83 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - nie dotyczy tramwaju;

2) Pojazdem odpowiednio przystosowanym do rodzaju niepełnosprawności spełniającym warunki, o których mowa w pkt 1 lit. a i b - w przypadku szkolenia osoby niepełnosprawnej.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia:

§ 43. 1. Pojazd silnikowy przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania (w zakresie kat. B1), powinien być wyposażony w:

 • dodatkowy pedał hamulca roboczego, który umożliwia przejęcie sterowania układem hamulcowym;
 • dodatkowe lusterka zewnętrzne: prawe i lewe;
 • dodatkowe lusterko wewnętrzne;
 • apteczkę doraźnej pomocy;
 • ogumione koło zapasowe.

§ 43. 4a. Pojazd czterokołowy w zakresie prawa jazdy kat. B1 powinien:

 • mieć masę własną przekraczającą 350 kg.
 • osiągać prędkość co najmniej 60 km/h.

Jednocześnie informujemy Państwa, że zgodnie z art. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, czterokołowiec to pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza:

 • w przypadku przewozu rzeczy 550 kg,
 • w przypadku przewozu osób 400 kg.

Zgodnie z § 34 rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów, pojazd przeznaczony do przeprowadzenia egzaminu powinien być oznaczony tablicą z literą "L" na odpowiedniej wysokości z przodu i z tyłu pojazdu, ze wszystkimi wymaganiami dotyczącymi jej oświetlenia. Na samochodzie osobowym i czterokołowcu wyposażonym w nadwozie, tablicę, umieszcza się pionowo na dachu prostopadle do osi podłużnej pojazdu. W dowodzie rejestracyjnym pojazd ten powinien zawierać zapisy:

 • w rubryce: Rodzaj pojazdu: [samochodowy inny].
 • w polu oznaczonym literą „J”: [L7e]

USTALENIA DORD W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA NOŚNIKÓW DANYCH

Ustalenia DORD w zakresie zabezpieczenia nośników danych po zakończonym egzaminie państwowym na prawo jazdy przeprowadzanym na pojeździe należącym do OSK.

Kierując się postanowieniami ustawy o Kierujących pojazdami, w celu zabezpieczenia zapisu praktycznej części egzaminu państwowego prowadzonego na pojeździe OSK i ewentualnej archiwizacji nagrania wynikającej z procedury skargowej ustalam:

 1. Zapis przebiegu egzaminu powinien być rejestrowany na ogólnodostępnym informatycznym nośniku danych (dysk twardy, karta SD itp), w powszechnie stosowanym formacie zapisu i odczytu danych, umożliwiającym jego odtworzenie bez specjalistycznego oprogramowania i sprzętu.
 2. Odradza się stosowanie rejestratorów ze zintegrowanym nośnikiem pamięci ponieważ do DORD należy przekazywać oryginał nagrania, co wymagałoby przekazania do ośrodka egzaminowania całego urządzenia rejestrującego.
 3. Bezpośrednio po zakończonym egzaminie praktycznym oryginał zapisu przebiegu egzaminu przekazywany jest dla upoważnionego pracownika DORD. Pobranie i zwrot nośnika danych odbywa się za pokwitowaniem przez upoważnionego pracownika DORD.
 4. Nośnik pamięci wraz zarejestrowanym zapisem przebiegu egzaminu przechowywany jest w DORD przez okres 21 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.
 5. W przypadku gdy osoba zdająca egzamin złoży skargę na jego przebieg lub warunki w jakich był przeprowadzany, zapis egzaminu przechowywany jest do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. DORD jest upoważniony do przekazania zdeponowanego nośnika danych, podmiotowi prowadzącemu postępowanie skargowe.
 6. DORD dopuszcza możliwość użycia zabezpieczonego nośnika danych do rejestracji więcej niż jednego egzaminu z tego samego OSK. W takim przypadku upoważniony pracownik DORD dokona montażu nośnika danych w urządzeniu rejestrującym przebieg egzaminu na pojeździe OSK i ponownie go zabezpieczy po zakończeniu egzaminu. Wykorzystanie tego samego nośnika danych nie będzie możliwe jeżeli na przebieg egzaminu złożona zostanie skarga.
 7. Pozostałe ustalenia, o których mowa na stronie internetowej DORD w zakładce Egzaminy → informacje → egzamin praktyczny pojazdem ośrodka szkolenia kierowców pozostają bez zmian.

EGZAMIN NA KATEGORIE "MOTOCYKLOWE"

Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego przeprowadza egzaminy w zakresie kategorii A, A1, A2 oraz AM prawa jazdy w poniższych placówkach na terenie województwa:

 1. Wrocław - siedziba DORD.
 2. Wałbrzych - oddział regionalny DORD.
 3. Legnica - oddział regionalny DORD.
 4. Jelenia Góra - oddział regionalny DORD.
 5. Bolesławiec - oddział terenowy DORD.
 6. Głogów - oddział terenowy DORD.
 7. Milicz - oddział terenowy DORD.

Wszelkich informacji dotyczących dostępności terminów egzaminów lub wprowadzonych okresowych ograniczeń w ich przeprowadzaniu udzielają biura obsługi klienta ww. placówek.

EGZAMIN NA POZOSTAŁE KATEGORIE ...

Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego przeprowadza egzaminy w zakresie kategorii B+E, C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E, T prawa jazdy w poniższych placówkach na terenie województwa:


1. Wrocław - siedziba DORD.
2. Wałbrzych - oddział regionalny DORD.
3. Legnica - oddział regionalny DORD.
4. Jelenia Góra - oddział regionalny DORD.


Wszelkich informacji dotyczących dostępności terminów egzaminów lub wprowadzonych okresowych ograniczeń w ich przeprowadzaniu udzielają biura obsługi klienta ww. placówek.

SKARGA NA EGZAMIN

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy o Kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r.  skargę dotyczącą egzaminu państwowego (skarga na wynik lub przebieg egzaminu, a także na zachowanie egzaminatora) wraz z jej uzasadnieniem składa się w terminie 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzany egzamin, do Marszałka Województwa Dolnośląskiego, za pośrednictwem Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego (sekretariat DORD we Wrocławiu lub w sekretariatach podległych placówek terenowych).