Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
egzamin - zarezerwuj termin przez internet
Zarezerwuj

Lubań

Zmień oddział
ul. Dolna 8, 59-800 Lubań
Referat Obsługi Klienta
603-111-387
76 866-02-51
biuro.lg@dord.dolnyslask.pl
sekretariat.lg@dord.dolnyslask.pl
Biuro jest czynne codziennie w godzinach 8:00 - 14:00
Oddział jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Przepisy prawne

WORD działa na podstawie następujących przepisów prawnych:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 341)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1206)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2016 r. poz. 280)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz.U. z 17.01.2013 r. poz. 78)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz.U. z 9.04.2013 r. poz. 476)

Kategorie uprawnień do kierowania pojazdami obowiązujące od 19 stycznia 2013 roku

 • kategoria AM uprawnia do kierowania :
  - motorowerem,
  - czterokołowcem lekkim;  
 • kategoria A1 uprawnia do kierowania :
  - motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg
  - motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • kategoria A2 uprawnia do kierowania :
  - motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
  - motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • kategoria A uprawnia do kierowania:
  - motocyklem,
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • kategoria B1 uprawnia do kierowania:
  - czterokołowcem,
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;   
 • kategoria B uprawnia do kierowania:
  - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
  - zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
  - zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego wyżej oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg, z zastrzeżeniem zdania egzaminu praktycznego z tzw. kodem 96
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • kategoria C1 uprawnia do kierowania:
  - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  - zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • kategoria C uprawnia do kierowania:
  - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  - zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • kategoria D1 uprawnia do kierowania:
  - autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m,
  - zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • kategoria D uprawnia do kierowania:
  - autobusem,
  - zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • kategoria T uprawnia do kierowania:
  - ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
  - zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • kategorie B+E, C+E lub D+E uprawniają do kierowania:
  - pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t;
      
 • kategoria C1+E uprawnia do kierowania:
  - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii C1 i przyczepy;
 • kategoria D1+E uprawnia do kierowania:
  - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy;
 • kategorii B i C1+E, B i D1+E, B i C+E lub B i D+E uprawniają do kierowania:
  - zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E;
 • kategorii C+E i D uprawniają do kierowania:
  - zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D+E;

O dokument prawa jazdy może ubiegać się osoba, która ukończyła odpowiednio:

 • 14 lat - dla kategorii AM
 • 16 lat - dla kategorii A1, B1, T
 • 18 lat - dla kategorii A2, B, B+E, C1, C1+E
 • 20 lat - dla kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od dwóch lat posiada prawo jazdy kategorii A2
 • 21 lat - dla kategorii C, C+E, D1, D1+E, (z wyjątkiem osób które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, minimalny wiek wynosi 18 lat)
 • 24 lata - dla kategorii A, jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2
 • 24 lata - dla kategorii D i D+E, z zastrzeżeniem:

  » z wyjątkiem osób które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, minimalny wiek wynosi 21 lat
  » z wyjątkiem osób które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, minimalny wiek wynosi 23 lata lub 21 la, z tym że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 km.

Prawo jazdy nie może być wydane osobie, w stosunku do której orzeczony został prawomocny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (w okresie obowiązywania tego zakazu), a także osobie, u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależniania od alkoholu lub innego środka podobnie działającego. Prawo jazdy może również zawierać ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia kierowcy lub możliwości prowadzenia określonego pojazdu.