Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
egzamin - zarezerwuj termin przez internet
Zarezerwuj

Wrocław

Zmień oddział
Łagiewnicka 12 50-512 Wrocław
Sekretariat
/71/ 774-67-70
sekretariat@dord.dolnyslask.pl
/71/ 774-67-99
PN-PT, 8:00 - 15:00
Adres skrzynki ePUAP: /WORDWroclaw/SkrytkaESP
Referat Obsługi Klienta
/71/ 774-67-93
biuro@dord.dolnyslask.pl
PN-PT, 8.00 - 15:50
Dział Szkoleń
/71/ 774-67-74
szkolenia@dord.dolnyslask.pl
Dział Egzaminowania
/71/ 774-67-76
Dział Organizacji i Logistyki
/71/ 774-67-78
Dział Finansowo - Księgowy
/71/ 774-67-83
Inspektor Ochrony Danych
/71/ 774-67-84
iod@dord.dolnyslask.pl

Punkty Karne

Regulamin szkolenia

dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego prowadzi szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego na podstawie par. 10 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy Ruchu Drogowego z dnia 15 września 2023 r. (Dz. U . 2023, poz. 1897).  .

Szkolenie organizowane jest w siedzibie DORD we Wrocławiu, w Oddziałach Regionalnych w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu oraz w Oddziałach Terenowych.

 1. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczenia praktycznego, odpowiednio przez policjanta z komórki ruchu drogowego lub przez inną osobę posiadającą wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, przez psychologa transportu oraz przez egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrudnioną przez wojewódzki  ośrodek ruchu drogowego osobę posiadającą uprawnienia instruktora nauki jazdy lub instruktora techniki jazdy.
 2. Szkolenie jest przeznaczone dla osób wpisanych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, a jego odbycie daje podstawę do zmniejszenia liczby posiadanych punktów o sześć, odejmując je według kolejności wpisów.
 3. Szkolenie składa się z 8 godzin wykładów, a także z ćwiczenia praktycznego i jest realizowane w ciągu jednego dnia. Jedna godzina równa się 45 minutom.
 4. Liczba odjętych punktów z tytułu szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem.
 5. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby posiadające prawo jazdy dłużej niż rok i mające na swym koncie nie więcej niż 24 punkty karne za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Nie obowiązuje rejonizacja.
 6. W szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
 7. W jednym szkoleniu może uczestniczyć nie więcej niż 15 osób.
 8. Osoba prowadząca szkolenie, przed jego rozpoczęciem potwierdza tożsamość osób szkolonych i poucza je o skutkach odbycia szkolenia w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 6e i 6f ustawy, a także przed upływem okresu, o którym mowa w art. 17 ust. 6a ustawy.
 9. Koszt szkolenia wynosi 850 zł.
 10. W przypadku nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie na szkolenie i nie powiadomienia o tym organizatorów na co najmniej na 2 dni wcześniej wniesiona opłata nie będzie podlegać zwrotowi.
 11. Na dzień rozpoczęcia szkolenia nie został orzeczony w stosunku do uczestnika szkolenia – prawomocnym wyrokiem właściwego sądu lub orzeczeniem innego organu uprawnionego do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym – zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
 12. Przyjęcie na szkolenie prowadzone jest w DORD we Wrocławiu, w Oddziałach Regionalnych w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu oraz w Oddziałach Terenowych  w godzinach pracy ośrodka. Aby zapisać się na szkolenie należy złożyć wypełniony wniosek i potwierdzenie opłaty za szkolenie oraz przedstawić prawo jazdy.
 13. Zapisu na szkolenie można dokonać również drogą internetową. W tym celu należy uzgodnić telefonicznie termin szkolenia, a następnie:
  a)         pobrać wniosek (link) ze strony internetowej i wypełnić go,
  b)         dokonać opłaty w kwocie 850. zł,
  c)         zeskanowany wniosek wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za szkolenie należy przesłać na adres mailowy.
 14. Osoba zgłaszająca się na szkolenie zobowiązana jest do okazania prawa jazdy. Osoby zgłaszające się przez internet dodatkowo składają oryginał wniosku i dowodu wpłaty.
 15. Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego lub osoba przez niego upoważniona potwierdza odbycie szkolenia wydając uczestniczącemu w nim kierowcy zaświadczenie.
 16. Kopia zaświadczenia przesyłana jest organowi prowadzącemu ewidencję. 
 17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 października 2023 r. 

Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje: DORD we Wrocławiu ul. Łagiewnicka 12, Dział Szkoleń Pok. A-109, A-110

adres email: szkolenia@dord.dolnyslask.p

tel. 71 774-67-74 lub 71 774-67-75

Nr konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A. 

85 1090 2486 0000 0001 0464 0464