Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
egzamin - zarezerwuj termin przez internet
Zarezerwuj

Wrocław

Zmień oddział
Łagiewnicka 12 50-512 Wrocław
Sekretariat
/71/ 774-67-70
sekretariat@dord.dolnyslask.pl
/71/ 774-67-99
PN-PT, 8:00 - 15:00
Adres skrzynki ePUAP: /WORDWroclaw/SkrytkaESP
Referat Obsługi Klienta
/71/ 774-67-93
biuro@dord.dolnyslask.pl
PN-PT, 8.00 - 15:50
Dział Szkoleń
/71/ 774-67-74
szkolenia@dord.dolnyslask.pl
Dział Egzaminowania
/71/ 774-67-76
Dział Organizacji i Logistyki
/71/ 774-67-78
Dział Finansowo - Księgowy
/71/ 774-67-83
Inspektor Ochrony Danych
/71/ 774-67-84
iod@dord.dolnyslask.pl

Regulamin

REGULAMIN NAJMU SAL I INNYCH POMIESZCZEŃ

W CENTRUM SZKOLENIOWO–KONFERENCYJNYM DORD

 §1

INFORMACJE WSTĘPNE

„Regulamin najmu sal i innych pomieszczeń w Centrum Szkoleniowo–Konferencyjnym DORD ” zwany dalej „Regulaminem” określa  zasady najmu Sal i innych pomieszczeń znajdujących się w budynku Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego z siedzibą we Wrocławiu.

§2

DEFINICJE

             Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyto określenia:

 1. Centrum Szkoleniowo–Konferencyjne – należy przez to rozumieć zespół czterech sal szkoleniowych i innych pomieszczeń znajdujących się i należących do Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego z siedzibą we Wrocławiu;
 2. Sala – należy przez to rozumieć salę szkoleniowo–konferencyjną lub inne pomieszczenie wraz ze znajdującym się w niej sprzętem i wyposażeniem;
 3. Strona internetowa – należy przez to rozumieć stronę internetową Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego DORD;
 4. Najemca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prawną lub nieposiadającą osobowości prawnej, która wynajęła salę lub inne pomieszczenie od Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego;
 5. Regulamin - należy przez to rozumieć Regulaminu najmu sal w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym DORD;
 6. DORD lub Wynajmujący – należy przez to rozumieć Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Łagiewnickiej 12, 50-512 Wrocław.

§3

INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Centrum Szkoleniowo–Konferencyjne DORD składa się z:
 • czterech Sal, z których każda wyposażona została w:
  • system wentylacji i klimatyzacji;
  • system nagłaśniający;
  • dostęp do sieci internetowej (Wi-Fi)
  • bezprzewodowe mikrofony;
  • projektor HD;
  • dotykowy panel sterujący systemem AV, roletami elektrycznymi oraz oświetleniem;
  • krzesła, stoły, biurko dla wykładowcy
  • tablica flipchart.

Poprzez zastosowanie systemu ścian przesuwnych możliwe jest łączenie lub rozłączanie sal. Ściany w Salach mogą być przesuwane wyłącznie przez upoważnionych pracowników DORD.

Sale umożliwiają następujące ustawienie krzeseł i stołów (maksymalnie):

Typ Pomieszczenia / Sposób ustawienia PodkowaSpotkanieTeatrKlasa
Sala konferencyjna MAŁA30303030
Sala konferencyjna DUŻA50508060
Pokój rekrutacyjnywg indywidualnych ustaleń
 1. i innych pomieszczeń, z których każde wyposażone zostało w:
  • system wentylacji i klimatyzacji;
  • krzesła, stół i biurko.
 2. Wynajmujący wyraża zgodę na korzystanie przez Najemcę z usług cateringowych na wyłączny koszt i odpowiedzialność Najemcy. Najemca zobowiązany jest do uprzątnięcia
  i utylizacji odpadów cateringowych we własnym zakresie. 
 3. Utrzymanie porządku w Salach, poza uprzątnięciem i utylizacją odpadów cateringowych,
  obciąża Wynajmującego.
 4. Wynajem Sal odbywa się na podstawie „Cennika najmu sal i innych pomieszczeń
  w Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym DORD”, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Wynajmujący, ze względów bezpieczeństwa, we wszystkich Salach, prowadzi stały monitoring (nie dotyczy innych pomieszczeń).

§4

REZERWACJA

 1. Wstępnej rezerwacji można dokonać za pośrednictwem Strony internetowej (rezerwacja on-line), telefonicznie, mailowo lub osobiście w siedzibie Wynajmującego.
 2. Podczas dokonywania rezerwacji należy wskazać termin planowanego najmu, czas najmu, wielkość Sal oraz sposób ustawienia krzeseł i stołów. W trakcie rezerwacji zostanie również ustalona cena najmu.
 3. Ostatecznej rezerwacji należy dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres centrum@dord.dolnyslask.pl, przesyłając wypełniony formularz rezerwacji sal konferencyjnych, stanowiący załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.
 4. Rezerwacja potwierdzona zostanie przez pracownika DORD za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i przyjęciem jego postanowień bez uwag.
 6. Z tytułu najmu Najemca zapłaci Wynajmującemu czynsz najpóźniej w dniu wynajmu na konto Wynajmującego prowadzone w Santander Bank Polska S.A. 85 1090 2486 0000 0001 0464 0464. W sytuacji gdy Najemca jest stałym klientem DORD, za zgodą Dyrektora/Kierownika termin zapłaty czynszu może zostać przedłużony.
 7. Najemca, zarówno przed terminem planowanego najmu, jak i w dniu najmu ma możliwość zwrócenia się do Wynajmującego o przedłużenie czasu najmu lub zwiększenie wielkości Sali, Wynajmujący zastrzega sobie jednak możliwość nie wyrażenia zgody na wydłużenie czasu najmu lub zwiększenia wielkości Sali.
 8. W przypadku wyrażenia przez Wynajmującego zgody na wydłużenie okresu najmu,
  lub zwiększenia wielkości Sali Najemcy doliczona zostanie opłata za najem zgodnie
  z „Cennikiem najmu sal i innych pomieszczeń w Centrum Szkoleniowo–Konferencyjnym DORD”.

§5

ZASADY KORZYSTANIA Z SAL

 1. Zarówno na terenie sal jak i w całej siedzibie Wynajmującego obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających. 
 2. Najemca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 3. Najemca zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu i wyposażenia Sal zgodnie
  z ich przeznaczeniem.
 4. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania Wynajmującemu awarii sprzętu
  i wyposażenia Sal. Najemcy nie wolno we własnym zakresie dokonywać żadnych napraw sprzętu i wyposażenia Sal.
 5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na Wydarzeniu Najemcy oraz za jakość i poziom Wydarzenia. Odpowiedzialność za organizację Wydarzenia bierze w całości na siebie Najemca i pełni rolę Organizatora.
 6. Wynajmujący może odmówić Najemcy możliwości wynajmu, jeżeli stwierdzi, że charakter Wydarzenia narusza dobre imię Wynajmującego, jest niezgodne z jego działalnością statutową, niesie w sobie treści niezgodne z przepisami prawa.
 7. DORD zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia sal firmom, instytucjom lub organizacjom, które wcześniej nie przestrzegały postanowień niniejszego Regulaminu.

§6

PRZEKAZANIE SALI

 1. Przekazania Sali dokonuje upoważniony pracownik DORD.
 2. Podczas przekazania Sali upoważniony pracownik DORD zapozna Najemcę z zasadami korzystania ze sprzętu i jej wyposażenia.
 3. Upoważniony pracownik Wynajmującego po przekazaniu Sali wypełnia w dwóch egzemplarzach „Protokół zdawczo–odbiorczy przekazania sal i innych pomieszczeń w Centrum Szkoleniowo–Konferencyjnym DORD”, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

§7

PRZYJĘCIE SALI SZKOLENIOWO–KONFERENCYJNEJ

 1. Przyjęcia Sali po zakończonym najmie dokonuje upoważniony pracownik Wynajmującego.
 2. Podczas przyjęcia Sali upoważniony pracownik Wynajmującego sprawdza stan Sali
  a następnie uzupełnia  „Protokół zdawczo–odbiorczy przekazania Sal i innych pomieszczeń w Centrum Szkoleniowo–Konferencyjnym DORD” zaznaczając  godzinę zdania Sali, wielkość Sali, odnotowuje ewentualne uwagi dotyczące Sali (powstałe uszkodzenia, nieporządek związany z cateringiem zamówionym przez Najemcę). Protokół podpisują upoważnieni przedstawiciele Wynajmującego i Najemcy.
 3.  Wcześniejsze niż wynikające z „Umowy najmu Sal i innych pomieszczeń w Centrum Szkoleniowo–Konferencyjnym DORD” zdanie Sali przez Najemcę obliguje go do uiszczenia opłaty za cały czas rezerwacji.

§8

ROZLICZENIE NAJMU SALI

 1. Faktura VAT wystawiona będzie w dniu najmu lub w terminie ustalonym z najemcą.
 2. Wynajmujący uprawniony jest do doliczenia do opłaty wynikającej z „Umowy najmu
  Sal i innych pomieszczeń w Centrum Szkoleniowo–Konferencyjnym DORD”, kosztów dodatkowego czasu najmu, zmiany wielkości Sali, powstałych uszkodzeń (ujawnionych w protokole zdawczo-odbiorczym) lub usuwania pozostałości związanych z cateringiem Najemcy.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego

Pliki do pobrania: