Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
egzamin - zarezerwuj termin przez internet
Zarezerwuj

Wałbrzych

Zmień oddział
ul. Piotra Wysockiego 28, 58-304 Wałbrzych
Referat Obsługi Klienta
(74) 665-91-16
biuro.wb@dord.dolnyslask.pl
PN - PT 08:00 - 15:30
Dział Szkoleń
(74) 665-91-15
szkolenia.wb@dord.dolnyslask.pl
Sekretariat
(74) 665-91-11
sekretariat.wb@dord.dolnyslask.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
/71/ 774-67-84
iod@dord.dolnyslask.pl

Sposoby zapisu na egzamin

Sposoby zapisu na egzamin

Zapisy na egzaminy:

Termin egzaminu można ustalić w Referacie Obsługi Klienta, dokonując płatności kartą płatniczą lub za pośrednictwem portalu INFO-CAR.

Istnieje również możliwość dokonania płatności za egzamin przelewem na podany niżej numer konta bankowego, podając w tytule przelewu: Imię, Nazwisko oraz numer PESEL osoby przystępującej do egzaminu. Wówczas należy zgłosić się w Referacie Obsługi Klienta i przedstawić potwierdzenie płatności, lecz nie wcześniej niż po 2 dniach od wpłaty, gdyż zapis na egzamin będzie możliwy dopiero po zaksięgowaniu płatności.

Numer konta bankowego:
87 1090 2271 0000 0005 8400 0501 - Santander Consumer Bank S.A.

Zmiana / odwołanie terminu egzaminu:

Zmianę terminu egzaminu lub jego odwołanie można dokonać nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym  tylko w formie pisemnej,  jednakże można dokonać tego również za pośrednictwem email’a, lub faxu przysyłając stosowną informację na adres:

Po wysłaniu informacji / pisma prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia odebrania wiadomości przez DORD.

Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba ubiegająca się o prawo jazdy INFORMUJE OŚRODEK EGZAMINOWANIA o nadanym przez organ wydający prawo jazdy numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę oraz składa odpowiednio:

1/ dowód uiszczenia opłaty za egzamin (wpłaty przyjmuje DORD),

2/ wniosek, o którym mowa w art. 54, ust.6 ustawy o kierujących,

3/ wniosek, o którym mowa w art. 55 ust.1 ustawy o kierujących, z podaniem imienia i nazwiska oraz numerem instruktora.

                             W przypadku żołnierzy odbywających szkolenie w jednostkach wojskowych przed wyznaczeniem terminu egzaminu przez ośrodek egzaminowania dowódca jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie składa wniosek o jego wyznaczenie, a informację o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę przekazuje nie później niż  na 2 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

                             Ośrodek egzaminowania na podstawie ww. informacji pobiera informacje zawarte w profilu kandydata n kierowcę udostępnionym przez organ wydający prawa jazdy w systemie teleinformatycznym wraz z informacją o ukończonym szkoleniu dla kandydatów na kierowców – jeżeli odbycie takiego szkolenia było wymagane. 

OSOBA  EGZAMINOWANA  MOŻE  PRZYSTĄPIĆ  DO  EGZAMINU  PAŃSTWOWEGO,  JEŻELI:
okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:

1) dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo osoby będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub Konfederacji Szwajcarskiej, którego wzór jest udostępniony w publicznym rejestrze on-line autentycznych dokumentów tożsamości i dokumentów podróży prowadzonym w ramach systemu przewidzianego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/493 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie systemu „Fałszywe i Autentyczne Dokumenty Online” (FADO) oraz uchylenia wspólnego działania Rady 98/700/WSiSW (Dz. Urz. UE L 107 z 06.04.2020, str. 1);

2) kartę pobytu;

3) paszport lub inny dokument podróży;

4) tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;

5) polski dokument tożsamości cudzoziemca;

6) zgodę na pobyt tolerowany;

7) dokument mObywatel, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), albo dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.), udostępniony egzaminatorowi na ekranie urządzenia mobilnego, zaktualizowany na dzień egzaminu; egzaminator w przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby może żądać wyświetlenia kodu QR i dokonać weryfikacji kodu.
(Dz.U. z 2023 r., poz.2659 z późn. zm.)

 

Informacja dotycząca egzaminów w zakresie kategorii AM,A1,A2,A

Osoba egzaminowana w zakresie prawa jazdy kategorii AM,A1,A2 lub A prawa jazdy, na egzamin państwowy ZAPEWNIA WE WŁASNYM ZAKRESIE odpowiedni, PODLEGAJĄCY OCENIE EGZAMINATORA, strój ochronny wymieniony w rozporządzeniu „w sprawie egzaminowania” (Dz.U. poz.2659 z 2023 roku z późn.zm.) w postaci:

  • obuwia pełnego zakrywającego stopę wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwia typu motocyklowego,
  • spodni z długimi nogawkami,
  • kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki  lub zatrzaski,
  • rękawic chroniących i zakrywających całe dłonie.

W przypadku braku spełnienia w/w warunków egzaminator nie przeprowadzi egzaminu państwowego. Wniesiona opłata egzaminacyjna NIE PODLEGA ZWROTOWI.

Druki do pobrania