Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
egzamin - zarezerwuj termin przez internet
Zarezerwuj

Świdnica

Zmień oddział
ul. Głowackiego 1, 58-100 Świdnica
Referat Obsługi Klienta
(74) 857-32-98
otswidnica@word.walbrzych.pl
PON - PT 08:30 - 15:30

Egzamin na pojeździe Ośrodka Szkolenia Kierowców – ważne informacje

INFORMACJA DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU
NA PRAWO JAZDY Z WYKORZYSTANIEM WSKAZANEGO PRZEZ SIEBIE POJAZDU

W związku z tym, że zgodnie z art. 53 ust. 4a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 341 z późniejszymi zmianami), praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B lub B+E na wniosek i koszt osoby egzaminowanej, jest prowadzona wskazanym pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby – w przypadku złożenia takiego wniosku, prawnym dysponentem pojazdu jest osoba przystępująca do egzaminu. Wobec powyższego przystępując do egzaminu, osoba egzaminowana powinna egzaminatorowi:

 1. wskazać i udostępnić pojazd egzaminacyjny
 2. przekazać elementy umożliwiające uruchomienie i korzystanie z pojazdu (kluczyki, kartę, itp.)
 3. ze względów bezpieczeństwa zarówno egzaminatora przeprowadzającego egzamin, jak i przede wszystkim osoby egzaminowanej przedstawić
  do wglądu w oryginale: dowód rejestracyjny pojazdu oraz dowód zawarcia umowy OC posiadacza pojazdu – link z uzasadnieniem Ministerstwa Infrastruktury.
 4. wskazać miejsce znajdowania się elementów obowiązkowego wyposażenia pojazdu (trójkąt ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy, koło zapasowe, gaśnica)
 5. wyjaśnić zasadę użytkowania urządzenia technicznego (rejestrującego) służącego do zapisu obrazu i dźwięku
 6. po egzaminie umożliwić dostęp do nośnika danych z urządzenia rejestrującego, o którym mowa w pkt 4 niniejszej informacji w celu
  przekazania zapisu bezpośrednio po egzaminie dla potrzeb wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu nie wchodzi w prawa dysponenta pojazdu, ani też nie jest jego użytkownikiem. Wszelka odpowiedzialność z tytułu udostępnienia pojazdu w celu przeprowadzenia egzaminu państwowego na prawo jazdy oraz z racji jego użytkowania podczas egzaminu spoczywa na osobie egzaminowanej.

INFORMACJA
dotycząca pojazdów OSK udostępnianych do przeprowadzenia egzaminu państwowego na prawo jazdy

Możliwość użycia pojazdów OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW (OSK) do przeprowadzenia egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B, uzależnione jest od spełnienia poniższych warunków:

1. Złożenie właściwego wniosku o przeprowadzenie egzaminu praktycznego pojazdem OSK oraz dołączenie oświadczenia OSK o wyrażeniu zgody na udział wskazanego pojazdu tego ośrodka w części praktycznej egzaminu państwowego.

 • Osoba zapisująca się na egzamin praktyczny, chcąca zdawać na pojeździe OSK składa w/w wniosek i dołącza w/w oświadczenie nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu,
 • OSK może odmówić udostępnienia swojego pojazdu do egzaminu, lecz nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem. W przypadku uchybienia tego terminu i nieudostępnienia pojazdu przez OSK, koszt egzaminu ponosi OSK.

2. Wyposażenie pojazdu OSK w urządzenie rejestrujące przebieg egzaminu, spełniające poniższe warunki:

 • (KONSTRUKCJA)
  Urządzenie rejestrujące powinno być tak zamontowane, aby podczas egzaminu nie istniała możliwość wpływu na rejestrację i zapis obrazu i dźwięku. Przykładowe rozwiązania: brak dostępu do urządzenia, uniemożliwienie wyłączenia urządzenia, uniemożliwienie wyjęcia karty, zabezpieczenie przed odłączeniem zasilania urządzenia, itp.
 • (ZASILANIE)
  Urządzenie rejestrujące powinno być stale i stabilnie zasilane i nie może się wyłączać samoczynnie podczas egzaminu np. w sytuacji kiedy silnik pojazdu niespodziewanie zgaśnie i nastąpi chwilowy zanik lub spadek napięcia. Również kontrolowane wyłączenie silnika, czy zapłonu nie może powodować wyłączenia urządzenia. Podtrzymanie pracy urządzenia powinno zapewnić rejestrację i zapis do momentu, aż egzaminator i osoba egzaminowana opuszczą pojazd po egzaminie (omawianie przebiegu egzaminu przez egzaminatora, wypełnienie arkusza przebiegu egzaminu i wręczenie go osobie egzaminowanej trwa kilka do kilkunastu minut).
 • (CIĄGŁOŚĆ I CHARAKTERYSTYKA ZAPISU)
  Urządzenie musi rejestrować przebieg egzaminu w sposób ciągły, bez przerw w nagrywaniu. Zapis powinien być włączony już przed egzaminem tak, aby egzaminator w chwili wejścia do pojazdu miał możliwość sprawdzenia czy urządzenie rejestrujące jest sprawne. Jeżeli ocena działania urządzenia rejestrującego nie będzie budziła wątpliwości, egzaminator przekaże nośnik danych WORD’u do zastosowania w urządzeniu. Rejestracja winna odbywać się w momencie, kiedy osoba egzaminowana i egzaminator wsiadają do pojazdu i powinnna trwać aż do momentu jego opuszczenia po egzaminie. Nie zalecane jest włączanie czujnika ruchu, jeśli urządzenie jest w niego wyposażone, gdyż może to spowodować wyłączenie nagrywania podczas np. zatrzymania przed sygnalizacją świetlną lub z innych powodów unieruchomienia pojazdu. Urządzenie powinno rejestrować równolegle obraz widoczny do przodu przez przednią szybę pojazdu egzaminacyjnego (kamera o kącie widzenia 45° lub więcej) i dźwięk z wnętrza pojazdu oraz zapewniać egzaminatorowi podgląd obrazu rejestrowanego na informatycznym nośniku danych lub być wyposażone we wskaźnik informujący o aktywności funkcji rejestrowania, tak aby w trakcie trwania części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator miał możliwość sprawdzenia, czy nie nastąpiła awaria urządzenia powodująca brak możliwości nagrywania przebiegu tej części egzaminu. W przypadku, kiedy urządzenie rejestrujące przebieg egzaminu nie jest wyposażone w monitor a wyłącznie w kontrolkę sygnalizującą proces rejestracji, wówczas przed rozpoczęciem egzaminu państwowego, egzaminator sprawdza jakość rejestrowanego materiału wideo w biurze WORD. Po pozytywnej weryfikacji nagrywanego obrazu, egzaminator dopiero przystępuje do przeprowadzenia egzaminu.
 • (FORMAT ZAPISU)
  Plik z nagraniem powinien być zapisany w powszechnie stosowanym formacie zapisu i odczytu danych, możliwym do odtworzenia bez specjalistycznego oprogramowania i sprzętu. Otwarcie pliku i odtworzenie nagrania powinno być możliwe z wykorzystaniem ogólnie dostępnych, systemowych odtwarzaczy multimedialnych.
  Bezpośrednio po zakończonym egzaminie egzaminator osobiście przekazuje nośnik z nagraniem przebiegu egzaminu do Działu Obsługi Klienta, w celu jego archiwizacji. Plik cyfrowy zostanie przeniesiony z nośnika używanego w pojeździe OSK do urządzenia będącego w dyspozycji WORD.

3. Ze względu na zakres wymaganych umiejętności sprawdzanych podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy, pojazdy podstawiane na egzamin nie mogą być wyposażone w urządzenia i systemy elektronicznego i automatycznego wspomagania jazdy kierowcy w tym w urządzenia wspomagające ruszanie pod górę – w przypadku jeżeli system ten uruchamia się po zaciągnięciu albo uruchomieniu hamulca postojowego, systemy ostrzegające o pojeździe w polu martwym, aktywne urządzenia wspomagające hamowanie, systemy ostrzegające o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, systemy rozpoznające znaki drogowe itp. W przypadku, gdy pojazd podstawiany na egzamin posiada takie systemy, to przed rozpoczęciem egzaminu, powinny one być dezaktywowane lub ich działanie powinno być uniemożliwione.

4. Spełnienie ogólnych warunków prawnych, technicznych oraz posiadanie niezbędnego wyposażenia – obowiązujących dla pojazdu egzaminacyjnego – potwierdzonych urzędowym wpisem do dokumentu potwierdzającego dopuszczenie pojazdu do ruchu.

UWAGA:
Niespełnienie wszystkich warunków o których mowa powyżej będzie skutkowało odmową przeprowadzenia egzaminu – w związku z uznaniem, że nie został udostępniony pojazd OSK. W takich przypadkach, egzaminator wpisze na liście osób zakwalifikowanych na egzamin / w profilu kandydata na kierowcę PKK dla tej osoby, literę X (osoba nie przystąpiła do egzaminu).

Wnioski i oświadczenia o podstawieniu pojazdu do egzaminu państwowego dla danej kategorii, dostępne są w zakładce:

DRUKI DO POBRANIA