Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
egzamin - zarezerwuj termin przez internet
Zarezerwuj

Legnica

Zmień oddział
ul. Bydgoska 30c, 59-220 Legnica
Referat Obsługi Klienta
/76/ 866-02-51
biuro.lg@dord.dolnyslask.pl
sekretariat.lg@dord.dolnyslask.pl
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:20
Dział Szkoleń
/76/ 866-02-51 wew. 101
szkolenia.lg@dord.dolnyslask.pl
Sekretariat
/76/ 866-02-51 wew. 101
sekretariat.lg@dord.dolnyslask.pl
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
/71/ 774-67-84
iod@dord.dolnyslask.pl

Test kwalifikacyjny dla kandydatów na kierowców i kierowców wykonujących przewóz drogowy

Miejsce oczekiwania dla osób przystępujących do testu kwalifikacyjnego znajduje się w poczekalni osób oczekujących na egzamin teoretyczny na prawo jazdy.

Test kwalifikacyjny odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Osoba egzaminowana nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym testem kwalifikacyjnym, może poinformować w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na test w wyznaczonym terminie. Dopuszcza się przesłanie powyższej informacji środkami komunikacji elektronicznej. Na żądanie ośrodka egzaminowania jest wymagane okazanie urzędowego potwierdzenia przedłożenia (UPP)
lub potwierdzenie dostarczenia (odczytu) korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną. Następnie ośrodek egzaminowania wyznacza kolejny termin testu kwalifikacyjnego.

W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzje o skróceniu
w/w terminu.

W przypadku wystąpienia z wnioskiem o zwrot opłaty za test kwalifikacyjny jej wysokość zostanie pomniejszona o koszty zwrotu tej opłaty, jednak nie więcej niż 10%.

Osoba egzaminowana może przystąpić do testu kwalifikacyjnego, jeżeli okaże ważny w dniu testu
jeden  z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:

1) dowód osobisty;

2) kartę pobytu;

3) paszport;

4) tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;

5) polski dokument tożsamości cudzoziemca;

6) zgodę na pobyt tolerowany.

Stwierdzenia tożsamości osób uprawnionych do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego można dokonać również na podstawie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 19e ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przez okazanie tego dokumentu na ekranie urządzenia mobilnego egzaminatorowi, zaktualizowanego na dzień testu kwalifikacyjnego.

Egzaminator nie przeprowadzi testu kwalifikacyjnego, jeżeli:

1) nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej się na test kwalifikacyjny;

2) osoba egzaminowana zgłaszająca się na test kwalifikacyjny zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku z testu kwalifikacyjnego;

3) osoba egzaminowana zgłaszająca się na test kwalifikacyjny jest pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu lub odmówiła poddania się badaniu przez organy uprawnione
do przeprowadzenia badania w celu ustalenia w jej organizmie zawartości alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Test kwalifikacyjny po ukończeniu kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej obejmuje część podstawową składającą się z 20 pytań, oraz część specjalistyczną składającą się
z 10 pytań.

Pytanie testowe posiada wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź.

Poprawne udzielenie odpowiedzi na pytanie polega na wybraniu i zaznaczeniu wyłącznie prawidłowej odpowiedzi. Wybranie odpowiedzi nieprawidłowej, wybranie więcej niż jednej odpowiedzi albo niewybranie żadnej odpowiedzi jest traktowane jako udzielenie odpowiedzi nieprawidłowej.

Wynik testu kwalifikacyjnego uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:

  • 16 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście podstawowym,
  • 5 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym.

Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut.

Osoby, które ukończyły kwalifikację wstępną uzupełniającą lub kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną, przystępują do testu kwalifikacyjnego, który obejmuje tylko część specjalistyczną składającą się z 10 pytań w zakresie bloku programowego do prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Wówczas czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 15 minut, a wynik testu uważa się za pozytywny
w przypadku udzielenia co najmniej 5 poprawnych odpowiedzi.

Test kwalifikacyjny (Blok "C" oraz Blok "D") można realizować w języku polskim, ukraińskim, angielskim oraz rosyjskim.

Przed przystąpieniem do testu kwalifikacyjnego należy wnieść odpowiednią opłatę. Można to uczynić bezpośrednio w biurze obsługi interesanta (wyłącznie kartą płatniczą) lub wcześniej wpłacić na konto Ośrodka.

Opłata za przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy wynosi 50 złotych.